GTC

Međunarodni uvjeti prodaje za kupce izvan Njemačke

I. Primjena Međunarodnih uvjeta prodaje

1. Ovi Međunarodni uvjeti prodaje vrijede za sve kupce tvrtke Alulux Gmbh – u nastavku teksta „Alulux“ – čije relevantno mjesto poslovanja nije u Njemačkoj. Za kupce čije je mjesto poslovanja u Njemačkoj vrijede Opći uvjeti prodaje tvrtke Alulux, koji će biti dostavljeni na upit. Mjesto poslovanja uvijek je ono u čije se ime zaključuje ugovor.

2. Ovi Međunarodni uvjeti prodaje vrijede za sve ugovore koji su zaključeni 1. rujna 2011. ili kasnije, a koji se pretežno bave isporukom dobara kupcima. Dodatne preuzete obveze
od strane tvrtke Alulux ne utječu na primjenu ovih Međunarodnih uvjeta prodaje.

3. Oprečni ili drugačiji uvjeti poslovanja kupca ne obvezuju tvrtku Alulux, čak i ako im ista ne proturječi odnosno čak i ako tvrtka Alulux bezuvjetno osigurava izvedbu ili prihvaća izvedbu kupca. Odredbe ovoga stavka jednako se primjenjuju ukoliko uvjeti poslovanja kupca, neovisno o sadržaju tih Međunarodnih uvjeta prodaje, odstupaju od zakonskih odredbi.

II. Sastavljanje ugovora

1. Kupac je obvezan dostaviti pisanu obavijest tvrtki Alulux prije sastavljanja ugovora ako roba koja se isporučuje nije namijenjena samo uobičajenoj upotrebi, već će biti korištena u
neuobičajenim okolnostima ili u onima koje predstavljaju određeni rizik za zdravlje, sigurnost ili okoliš, koje iziskuju zahtjevnije korištenje te u slučaju da postoji rizik od atipične štete ili neuobičajene količine gubitaka kojih je kupac svjestan ili je trebao biti svjestan.

2. Narudžbe kupca moraju biti u pisanom obliku. Ako narudžba kupca odstupa od prijedloga ili ponude koju podnosi tvrtka Alulux, kupac će takve razlike istaknuti.

3. Sve narudžbe, a osobito one primljene od strane zaposlenika tvrtke Alulux, postaju važeće isključivo u slučaju da su popraćene pisanom potvrdom narudžbe od strane tvrtke Alulux. Sama isporuka naručene robe, bilo koje drugo poslovanje tvrtke Alulux ili nedjelovanje tvrtke Alulux ne dozvoljava kupcu da na sebe preuzme sastavljanje ugovora. Tvrtka Alulux može dostaviti takvu pisanu potvrdu
narudžbe do i uključujući četrnaesti (14.) kalendarski dan od zaprimanja narudžbe kupca. Do toga je trenutka narudžba kupca neopoziva.

4. Pisana potvrda narudžbe od strane tvrtke Alulux zaprimljena je pravovremeno ako je kupac primi unutar (14) kalendarskih dana nakon datuma izdavanja. U slučaju da je pisana potvrda narudžbe zaprimljena s malim kašnjenjem, kupac mora o tome obavijestiti tvrtku Alulux bez odgode.

5. U pisanoj potvrdi narudžbe od strane tvrtke Alulux utvrđuju se svi uvjeti ugovora te ugovor postaje važeć čak i kada – osim za cijenu robe i količinu za isporuku – pisana potvrda nije dosljedna s izjavama mušterije u svakom pogledu, a osobito u odnosu na isključivu primjenu ovih Međunarodnih uvjeta prodaje. Posebne želje kupca, odnosno jamstva ili garancije koje se odnose na robu ili izvršenje ugovora stoga u svim slučajevima iziskuju izričitu pisanu potvrdu tvrtke Alulux. Ugovor neće nastati samo u slučaju prigovora kupca pismenim putem da potvrda narudžbe tvrtke Alulux nije u potpunosti u skladu s izjavama kupca; kupac pismenim putem navodi odstupanja i tvrtka Alulux mora primiti prigovor u kratkom vremenu, a najkasnije unutar sedam (7) kalendarskih dana, po primitku pisane potvrde narudžbe kupca.

6. Potvrde kupca nemaju nikakvu pravnu snagu bez potrebe za prigovorima od strane tvrtke Alulux. Ni stvarna isporuka robe ni bilo koje drugo poslovanje tvrtke Alulux ili nedjelovanje tvrtke Alulux neće dovesti do vjerovanja kupca u relevantnost njegove potvrde.

7. Zaposlenici tvrtke Alulux, trgovački zastupnici ili drugi posrednici u prodaji nisu ovlašteni za oslobađanje od zahtjeva za pisanom potvrdom narudžbe od strane tvrtke Alulux ili za davanje obećanja koja nisu u skladu s njenim sadržajem ili garancijama. Jesu li i u kojoj mjeri takve osobe ovlaštene za davanje ili primanje izjava koje vrijede za ili protiv tvrtke Alulux, bit će utvrđeno u skladu s njemačkim pravom.
8. Izmjene zaključenog ugovora uvijek moraju biti potvrđene pismenim putem od strane tvrtke Alulux.

III. Obveze tvrtke Alulux

1. U skladu s izuzećem temeljem odjeljka VII.-1. b), tvrtka Alulux mora isporučiti robu navedenu u pisanoj potvrdi narudžbe te prenijeti imovinu u obliku robe. Tvrtka Alulux nije obavezna izvršavati obveze koje nisu navedene u pisanoj potvrdi narudžbe tvrtke ili u ovim Međunarodnim uvjetima prodaje, a osobito nije obavezna isporučiti dokumente, pribaviti informacije ili dostaviti opremu koja nije bila izričito dogovorena pismenim putem, kao niti ugraditi dodatne sigurnosne uređaje, izvršavati montaže ili savjetovati kupca.

2. Obveze tvrtke Alulux po osnovi ugovora sklopljenog s kupcem vrijede samo u odnosu na kupca. Treće strane koje nisu uključene u zaključivanje ugovora, a posebice klijenti kupca, nemaju pravo tražiti da se isporuka vrši prema njima niti imaju pravo na bilo kakvo potraživanje po ugovoru spram tvrtke Alulux. Odgovornost kupca da preuzme isporučenu robu vrijedi čak i ako isti dodjeljuje prava trećim stranama. Kupac priznaje tvrtki Alulux neograničenu naknadu štete za sva potraživanja od strane trećih strana prema tvrtki Alulux temeljem ugovora sklopljenog s kupcem.

3. Tvrtka Alulux obvezna je isporučiti robu prosječne vrste i kvalitete, uzimajući u obzir dopuštena odstupanja koja su uobičajena u trgovanju, a tiču se vrste, količine i kvalitete. Tvrtka Alulux ima pravo izvršavati djelomične isporuke te ih odvojeno fakturirati.

4. Ako su potrebne daljnje specifikacije za robu koja se isporučuje, tvrtka Alulux će to izvršiti uzimajući u obzir vlastite interese kao i prepoznatljive i legitimne interese kupca. Zahtjev da kupac navede robu ili sudjeluje u specifikaciji nije obavezan. Tvrtka Alulux nije obavezna obavijestiti kupca o svojoj specifikaciji ili ponuditi kupcu mogućnost drugačije specifikacije.

5. Tvrtka Alulux obvezuje se da će pakiranu robu prema standardima tvrtke Alulux staviti na raspolaganje za preuzimanje od strane franko prijevoznika kupca (Incoterms 2010) na mjestu isporuke navedenom u pisanoj potvrdi narudžbe ili, iz opreza, u vlastitim prostorima u Verlu (Njemačka) u dogovoreno vrijeme isporuke. Prethodno odvajanje odnosno označavanje robe ili obavještavanje kupca o raspoloživoj robi nije obavezno. Ni u kojim okolnostima, čak niti kada su dogovoreni drugi uvjeti Incoterms-a, tvrtka Alulux nije obavezna obavijestiti kupca o isporuci, izvršiti provjeru robe u svrhu utvrđivanja njene sukladnosti s ugovorom tijekom isporuke, dogovoriti otpremu robe ili osigurati robu. Dogovor oko drugih uvjeta Incoterms-a ili klauzula kao što je „Isporuka besplatna…“ i slično samo uključuju varijaciju glede odredbi koje se tiču prijevoza i troškova prijevoza; osim njih, odredbe propisane ovim Međunarodnim uvjetima prodaje ostaju na snazi.

6. Dogovoreni vremenski periodi za isporuku ili rokovi isporuke podliježu kupčevom pribavljanju svih potrebnih dokumenata, izdanja, dozvola, odobrenja, licenci ili bilo kakvih drugih ovlaštenja ili suglasnosti na vrijeme, otvaranja akreditiva i/ili plaćanje pologa kao što je bilo dogovoreno i izvršenja svih drugih obaveza koje je isti dužan izvršiti na određen način i u utvrđenom roku. Nadalje, utvrđeni vremenski periodi počnu teći s datumom pisane potvrde narudžbe tvrtke Alulux. Tvrtka Alulux ima pravo na isporuku ranije nego u dogovoreno vrijeme isporuke ili na odabir datuma isporuke unutar roka za dostavu.

7. Ne dovodeći u pitanje svoja stalna zakonska prava, tvrtka Alulux ima pravo ispuniti svoje obveze nakon dogovorenog datuma isporuke ukoliko je kupac bio obaviješten o tome da će tvrtka Alulux prekoračiti rok za isporuku te o vremenskom periodu za zakašnjelu izvedbu. U skladu s gore navedenim uvjetima, tvrtka Alulux ima pravo ponoviti kasnu izvedbu. Kupac može podnijeti prigovor na kasnu izvedbu unutar razumnog vremenskog perioda ako je kasna izvedba nerazumna. Prigovor je važeć jedino ako ga tvrtka Alulux primi prije početka kasne izvedbe. Tvrtka Alulux izvršit će povrat potrebnih dodatnih troškova, koje je imao kupac te ih dokazao kao rezultat prekoračenja roka za isporuku do te mjere da je tvrtka Alulux za to odgovorna u skladu s odredbama utvrđenim u odjeljku VII.

8. Rizici u vezi s cijenom i izvedbom, čak i u odnosu na robu, koji nisu jasno utvrđeni u okviru ugovora i ne postoji potreba da tvrtka Alulux o tome dostavi obavijest, prenose se na kupca
najkasnije prilikom početka utovara robe ili kada kupac ne preuzme isporuku u skladu s ugovorom ili je pravo na robu preneseno na kupca. Utovar robe ubraja se u obveze kupca. Dogovor oko drugih uvjeta Incoterms-a ili klauzula kao što je „Isporuka besplatna…“ i slično samo uključuju varijaciju glede odredbi koje se tiču prijevoza i troškova prijevoza; osim njih, odredbe propisane ovim Međunarodnim uvjetima prodaje ostaju na snazi.

9. Tvrtka Alulux nije obavezna pribavljati dokumente ili certifikate ako nije izričito tako dogovoreno za pridobivanje licenci, ovlaštenja ili drugih dokumenata potrebnih za izvoz, tranzit ili uvoz, ili za omogućavanje sigurnosti, izvoza, tranzita, uvoza ili carinjenja. Dogovor oko drugih uvjeta Incoterms-a ili klauzula kao što je „Isporuka besplatna…“ i slično samo uključuju varijaciju glede odredbi koje se tiču prijevoza i troškova prijevoza; osim njih, odredbe propisane ovim Međunarodnim uvjetima prodaje ostaju na snazi.

10. Tvrtka Alulux ni u kojem slučaju nije odgovorna za obavljanje poslova vezanih uz stavljanje robe u promet izvan Njemačke, podmirivanje nameta, pristojbi i troškova nastalih izvan Njemačke, pridržavanja sustava težina i mjera, pakiranje, označavanje i isticanje zahtjeva odnosno obveza registracije ili certifikacije primjenjivih izvan Njemačke ili pridržavanje drugih zakonskih odredbi koje vrijede za robu izvan Njemačke. Kupac će organizirati prevođenje na sve jezike osim na njemački dokumenata ili drugog pisanog materijala u vezi robe propisane zakonom odnosno koja se zatraži na njegov rizik i o njegovu trošku.

11. Ne dovodeći u pitanje svoja stalna zakonska prava, tvrtka Alulux ima pravo obustaviti izvršavanje svojih obveza tako dugo dok, prema mišljenju tvrtke, postoje razlozi za zabrinutost glede toga hoće li kupac u cijelosti ili djelomično biti u nemogućnosti ispuniti svoje obveze u skladu s ugovorom. Konkretnije, pravo obustave proizlazi iz kupčeva nedostatnog izvršavanja obveza kako bi se omogućilo izvršenje isplata tvrtki Alulux ili trećoj strani, odnosno ako kupac kasni s plaćanjem, ili iz prekoračenja ograničenja postavljena od strane kreditnog osiguravatelja ili budućeg prekoračenja nadolazeće isporuke. Umjesto obustave izvršavanja obveza, tvrtka Alulux ima pravo prema

vlastitom nahođenju izvršavati buduće isporuke, čak i u slučaju potvrde, uvjetovano plaćanjem unaprijed ili otvaranjem akreditiva potvrđenog od strane jedne od većih njemačkih poslovnih banaka. Tvrtka Alulux nije dužna nastaviti s izvršavanjem svojih obveza ako osiguranje dano od strane kupca u svrhu izbjegavanja obustave ne pruža odgovarajuću sigurnost ili se može dovesti u pitanje u skladu s važećim zakonom.

12. Osim kako je navedeno u odjeljku III.-7., tvrtka Alulux jedino je dužna obavijestiti kupca o mogućem prekidu izvedbe jednom kada početak istog sigurno predstoji tvrtki Alulux.

IV. Cijena, plaćanje i preuzimanje isporuke robe

1. Bez obzira na tekuće obvezu kupca da jamči odnosno omogući plaćanje, kupac se obvezuje da će platiti ugovoreni iznos za robu u valuti navedenoj u pismenoj potvrdi narudžbe prijenosom bez odbitaka odnosno troškova i izdataka jednoj od financijskih institucija koje odredi tvrtka Alulux. Ukoliko cijena robe nije dogovorena, važi cijena koja u dogovoreno vrijeme isporuke predstavlja uobičajenu cijenu robe tvrtke Alulux. Zaposlenici tvrtke Alulux, trgovački zastupnici ili drugi prodajni posrednici nisu ovlašteni primati uplate.

2. Isplata koju vrši kupac u svim slučajevima dospijeva na naplatu u vrijeme navedeno u pisanoj potvrdi narudžbe ili po primitku fakture. Rok za plaćanje nastaje bez ikakvog daljnjeg preduvjeta a osobito ne ovisi o tome je li kupac već preuzeo isporuku robe i/ili dokumente i/ili još nije imao priliku izvršiti pregled robe. Razdoblja odobrena za plaćanje prestaju se primjenjivati, a nepodmireni računi će se morati odmah naplatiti, ako su zatraženi stečajni postupci koji se odnose na imovinu kupca, ako kupac, bez pružanja opravdanog razloga, ne ispunjava temeljne dospjele obveze prema tvrtki Alulux ili prema trećim osobama, ako je kupac pružio netočne informacije u vezi svoje kreditne sposobnosti, ili ako je osiguranje dano od strane kreditnog osiguravatelja smanjeno po osnovi za koju tvrtka Alulux nije odgovorna.

3. Kupac jamči da će svi zakonski uvjeti i dokumenti za fiskalnu obradu u vezi s porezom na dodanu vrijednost isporuke i/ili bilo koje usluge biti ispunjeni. Ukoliko tvrtka Alulux mora platiti njemački i/ili strani porez na dodanu vrijednost, kupac će nadoknaditi štetu tvrtke u cijelosti ne dovodeći u pitanje bilo kakvo potraživanje tvrtke Alulux. Odšteta je odobrena od strane kupca, uz odricanje od bilo kakvih daljnjih zahtjeva ili drugih vrsta obrane, a osobito uz odricanje od sredstva obrane ili odredbe te uključuje i naknadu troškova koje je imala tvrtka Alulux.

4. Bez obzira na valutu i nadležnost bilo kojeg suda, tvrtka Alulux ima pravo po vlastitom nahođenju prebiti dolazna plaćanja s postojećim potraživanjima prema kupcu temeljem vlastitih ili dodijeljenih prava u trenutku plaćanja.

5. Sva zakonska prava kupca na prijeboj s potraživanjima tvrtke Alulux, uskraćivanje plaćanja ili preuzimanje isporuke, obustavu izvršenja njegovih obveza ili podizanje obrane odnosno
protupotraživanja isključuju se, osim gdje je odgovarajuće potraživanje kupca prema tvrtki Alulux u istoj valuti, zasniva se na pravu kupca te je ili dospjelo i neosporivo ili je bilo pravomoćno presuđeno, ili gdje je unatoč pisanom upozorenju od strane kupca tvrtka Alulux počinila temeljnu povredu svojih obveza dospjelih i proizašlih iz istog ugovornog odnosa te nije ponudila nikakvo odgovarajuće jamstvo.

6. Kupac se obvezuje da će preuzeti isporuku robe u vrijeme isporuke bez uzimanja bilo kakvog dodatnog razdoblja te u mjestu isporuke koje proizlazi iz poglavlja III.-5. te će ispuniti sve
dužnosti nametnute ugovorom, u skladu s ovim Međunarodnim uvjetima prodaje, pravilima ICC-a glede korištenja Incoterms® 2010 te zakonskim odredbama. Jedino pravo kupca je da odbije preuzeti isporuku robe ako izbjegne ugovor u skladu s pravilima u odjeljku VI.-1.

7. Bez obzira na bilo kakve zakonske odredbe, kupac se je dužan o svom trošku pobrinuti za ili na bilo koji drugi način osigurati obnovu iskoristivosti, reciklažu materijala ili na drugi način propisano zbrinjavanje otpada za robu koju mu tvrtka Alulux isporuči kao i materijala za pakiranje.

V. Isporuka nesukladne robe ili robe s pogrešnim naslovom

1. Ne dovodeći u pitanje bilo kakvo isključenje ili smanjenje obveza prodavatelja u skladu sa zakonom, roba nije u skladu s ugovorom ako kupac dokaže da, uzimajući u obzir uvjete u odjeljku III., u vrijeme kada prođe rizik, pakiranje, količina, kvaliteta ili opis robe značajno se razlikuju od specifikacija utvrđenih u pisanoj potvrdi narudžbi, ili u nedostatku dogovorenih specifikacija, roba se ne može koristiti u svrhu koja je uobičajena u Njemačkoj. Bez obzira na odredbu u rečenici 1., smatrat će se da je roba u skladu s ugovorom ukoliko zakonski propisi primjenjivi u mjestu poslovanja kupca ne sprječavaju uobičajenu uporabu robe. Rabljena roba se isporučuje bez ikakve odgovornosti za njihovu sukladnost.

2. Ukoliko pisana potvrda narudžbe tvrtke Alulux ne sadrži izričitu suprotnu tvrdnju, tvrtka Alulux osobito nije odgovorna za robu koja odgovara svrsi koja nije uobičajena u Njemačkoj, za sukladnost s daljnjim dostizanjem očekivanja kupca, za posjedovanje osobina uzorka ili modela, ili za njihovu sukladnost sa zakonskim propisima izvan Njemačke, primjerice u zemlji kupca. Tvrtka Alulux također nije odgovorna za bilo kakvu nesukladnost s ugovorom koja nije postojala nakon prijenosa rizika.

Ukoliko kupac, sam ili preko treće strane, započne uklanjanje nesukladnosti bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke Alulux, potonja se oslobađa te odgovornosti.

3. Kupac je spram tvrtke Alulux dužan detaljno pregledati svaku isporuku radi vidljive ili tipične nesukladnosti s ugovorom, a osim toga kako je propisano zakonom.

4. Ne dovodeći u pitanje bilo kakvo isključenje ili smanjenje obveza prodavatelja zakonskim putem, roba ima pogrešan naslov ako kupac dokaže da nije oslobođena izvršnih prava ili potraživanja trećih strana nakon prijenosa rizika. Ne dovodeći u pitanje daljnje zakonske zahtjeve, prava trećih strana ili tvrdnje koje se temelje na industrijskom ili drugom intelektualnom vlasništvu predstavljaju grešku u naslovu samo ukoliko su prava registrirana i na pravnoj snazi u Njemačkoj te sprječavaju uobičajenu uporabu robe u Njemačkoj. Bez obzira na odredbu u rečenici 1., naslov robe neće se smatrati pogrešnim ukoliko zakonski propisi primjenjivi u mjestu poslovanja kupca ne sprječavaju uobičajenu uporabu robe.

5. Kupac ima obvezu spram tvrtke Alulux prema kojoj mora istu obavijestiti o bilo kakvoj nesukladnosti s ugovorom ili bilo kakvoj pogrešci u naslovu u roku od jedne (1) godine nakon što je roba faktički bila predana njemu, a u svakom slučaju izravno u pisanom obliku. Takva obavijest mora biti formulirana na takav precizan način da omogući tvrtki Alulux da izvrši mjere pravnog lijeka, bez potrebe za daljnjim upitima kupcu, i osigura potraživanja prema dobavljačima tvrtke Alulux , a osim toga kako je propisano zakonom. Zaposlenici tvrtke Alulux, trgovački zastupnici ili drugi prodajni posrednici nisu ovlašteni za primanje obavijesti izvan prostora tvrtke Alulux ili iznošenje bilo kakvih tvrdnji koje se odnose na nepoštivanje ugovora ili su u vezi s naslovom i posljedicama manjkavosti istog.

6. Po obavijesti u skladu s odjeljkom V.-5., kupac se može osloniti na pravne lijekove koje pružaju ovi Međunarodni uvjeti prodaje. Kupac nema nikakvih drugih prava ili potraživanja kao ni potraživanja izvanugovorne prirode. U slučaju da obavijesti nisu bile ispravno dane, kupac se može osloniti na pravne lijekove samo ako je tvrtka Alulux prijevarom prikrila nesukladnost s ugovorom ili pogrešku u naslovu. Izjave tvrtke Alulux u vezi s nesukladnošću s ugovorom ili s pogreškom u naslovu imaju samo svrhu objašnjavanja činjeničnog položaja, no ne podrazumijevaju nikakvo odricanje od zahtjeva za odgovarajućom obavijesti od strane tvrtke Alulux.

7. Kupac nema pravo na pravne lijekove za isporuku nesukladne robe ili robe s pogrešnim naslovom, ukoliko je kupac odgovoran spram treće strane za stanje robe ili njenu prikladnost za korištenje u svrhu koja nije predmet sporazuma s tvrtkom Alulux, ili ako se potraživanje kupca temelji na stranom zakonu koji nije na snazi u Njemačkoj.

8. U mjeri u kojoj kupac u skladu s uvjetima iz ovih Međunarodnih uvjeta prodaje ima pravo na pravni lijek zbog isporuke nesukladnih proizvoda ili robe s pogrešnim naslovom, ima pravo u skladu s odredbama Konvencije UN-a o prodaji zahtijevati da se izvrši isporuka zamjenske robe ili popravak, odnosno da se smanji cijena robe. Isporuka zamjenskih proizvoda ili

popravci ne znače ponovni početak zastarnog roka. Smanjenje cijene za robu ograničava se na štetu koju je pretrpio kupac. Daljnji zahtjevi za izvedbu kupcu nisu dostupni. Bez obzira na pravne lijekove kupca, tvrtka Alulux uvijek ima pravo, u skladu s odredbom u odjeljku III.-7., na popravak robe koja nije u skladu s ugovorom, na isporuku zamjenske robe ili na otklon kupčevih pravnih lijekova davanjem knjižnog odobrenja odgovarajućeg iznosa.

VI. Izbjegavanje ugovora

1. Kupac ima pravo proglasiti ugovor otkazanim ako su odgovarajući primjenjivi zakonski uvjeti ispunjeni, nakon što je zaprijetio tvrtki Alulux s izbjegavanjem ugovora u pisanom obliku a dodatno razdoblje razumnog trajanja za izvedbu utvrđeno u pisanom obliku isteklo je bez rezultata. Ako kupac potražuje isporuku zamjenske robe, popravak ili drugo, tijekom razumnog je razdoblja vezan odabranim pravnim lijekom, bez mogućnosti da ostvari pravo ugovor proglasiti otkazanim. U svakom slučaju, kupac mora dostaviti obavijest o otkazivanju ugovora u razumnom roku te u pisanom obliku izravno tvrtki Alulux.

2. Ne dovodeći u pitanje svoja stalna zakonska prava, tvrtka Alulux ima pravo otkazati ugovor u cijelosti ili djelomično bez naknade ako se kupac protivi primjeni ovih Međunarodnih uvjeta prodaje, ako kupac zbog razloga za koje Alulux nije odgovoran primi pisanu potvrdu narudžbe tvrtke Alulux više od četrnaest (14) kalendarskih dana po datumu izdavanja, ako se zatraži stečajni postupak koji se odnosi na imovinu kupca, ako kupac ne izvrši temeljne obveze prema tvrtki Alulux ili prema trećim osobama bez pružanja opravdanog razloga, ako je kupac dao netočne podatke o svojoj kreditnoj sposobnosti, ako je osiguranje koje daje kreditni osiguravatelj smanjeno zbog razloga za koje tvrtka Alulux nije odgovorna, ako tvrtka Alulux bez vlastite krivnje ne primi materijal na odgovarajući način i na vrijeme, ili ako se zbog drugih razloga od tvrtke Alulux ne može očekivati da će ispuniti svoje obveze, uzimajući u obzir vlastite interese kao i kupčeve koliko god je to utvrdivo i zakonito u času formiranja ugovora, sredstvima koja su nerazumna posebice u odnosu na dogovorenu protuizvedbu.

VII. Naknada štete

1. Bez odricanja od zakonskih zahtjeva tvrtka Alulux dužna je samo platiti odštetu zbog kršenja obveza koje proizlaze iz ugovora sklopljena s kupcem, ugovornih pregovora obavljenih s kupcem ili poslovnog odnosa s klijentom, u skladu sa sljedećim odredbama:

a) Kupac se je ponajprije dužan osloniti na druge pravne lijekove te može tražiti odštetu samo u slučaju trajnog nedostatka. Kupac ne može tražiti odštetu kao alternativu drugim pravnim lijekovima.

b) Alulux nije odgovoran za postupanje dobavljača ili podizvođača odnosno za štetu kojoj je kupac pridonio. Također, Alulux nije odgovoran za prepreke koje se javljaju kao posljedica prirodnih ili političkih događanja, postupaka države, industrijskih sporova, sabotaže, nesreća, terorizma, bioloških, fizikalnih ili kemijskih procesa odnosno drugih okolnosti, a koje Alulux ne može regulirati razumnim sredstvima. Nadalje, tvrtka Alulux je odgovorna samo u mjeri u kojoj kupac dokaže da su izvršna tijela ili članovi osoblja tvrtke Alulux namjerno ili nenamjerno prekršili ugovorne obveze prema kupcu.

c) U slučaju odgovornosti tvrtka Alulux će nadoknaditi štetu unutar granica lit. za d) gubitke kupca u mjeri u kojoj kupac dokaže da je došlo do neizbježnog gubitka uslijed povrede ugovornih obveza od strane tvrtke Alulux i predvidivih tvrtki Alulux, u vrijeme formiranja ugovora u odnosu na pojavu gubitaka i njegova iznosa. Isto tako, kupac je dužan ublažiti svoj gubitak čim povreda ugovornih obveza postane ili mora postati poznata.

d) Tvrtka Alulux nije odgovorna za gubitak dobiti ili štetu ugledu. Štoviše, iznos štete za kasnu ili nepostojeću isporuku ograničen je na 0,5 posto za svaki puni tjedan zakašnjenja, do najviše 5 posto, a za ostale povrede obveza ograničen je na iznos od 200 posto vrijednosti nesukladnog dijela ugovora. Međutim, ovaj se pododjeljak ne odnosi na povredu života, tijela ili zdravlja, prikrivanja nesukladnosti ili pogreške u naslovu robe i na ostale povrede ugovornih obveza zbog namjerno nanesene štete ili grube nepažnje.

e) Za povredu ugovornih, predugovornih i/ili obveza koje proizlaze iz poslovnog odnosa prema kupcu, Alulux je dužan platiti odštetu isključivo u skladu s odredbama ovih Međunarodnih uvjeta prodaje. Isključuje se svako pribjegavanje istovremenim bazama potraživanja, osobito onima izvanugovorne prirode. Na isti se način isključuje svako postupanje protiv tijela tvrtke Alulux, njenih zaposlenih, službenika, članova osoblja, predstavnika i/ili onih koji su angažirani od strane tvrtke za izvršavanje obveza na temelju povrede ugovornih obveza koje duguje tvrtka Alulux.

f) Ukoliko rok zastare nije već onemogućio zahtjev, zahtjevi za naknadu štete kupca isključeni su nakon šest mjeseci, počevši s odbijanjem zahtjeva za naknadom štete od strane tvrtke Alulux.

2. Bez obzira na daljnja pravna ili ugovorna potraživanja, kupac je dužan platiti odštetu tvrtki Alulux kako slijedi:

a) U slučaju kašnjenja s plaćanjem kupac će platiti troškove sudskih i izvansudskih sredstava i postupaka, uobičajenih i nastalih u zemlji i izvan nje, kao i (bez potrebe za dokazima) kamate po stopi koja se primjenjuje u Verlu (Njemačka) za neosigurane kratkoročne

kredite u ugovorenoj valuti, barem onoliko koliko 8-postotna kamata prelazi osnovicu Njemačke savezne banke (Deutsche Bundesbank).

b) U slučaju nepreuzimanja isporuke robe od strane kupca ili ozbiljnog kašnjenja u preuzimanju robe od strane kupca, tvrtka Alulux ima pravo na naknadu štete, bez potrebe za dokazima
do 15 posto vrijednosti robe koja se isporučuje.

3. Unutar granica onoga što je zakonski moguće, kao i unutar onoga što je uobičajeno u trgovini, kupac je u poslovnim odnosima sa svojim klijentima dužan ograničiti svoju odgovornost, kako u
načelu tako i u iznosu.

VIII. Ostale odredbe

1. Naslov robe koja je isporučena ostaje s tvrtkom Alulux do podmirenja svih potraživanja koja postoje prema kupcu. Na raspodjelu rizika u vezi s cijenom i izvedbom u odjeljku III.-8. ne
utječe pridržaj prava vlasništva.

2. Kupac će, bez potrebe za bilo kakvim zahtjevima, izvijestiti tvrtku Alulux u pisanom obliku o tome mora li tvrtka uzeti u obzir posebne obveze izvješćivanja, registracije, pružanja informacija ili prethodne obavijesti, zadržavanja dokumenata ili bilo koje druge zahtjeve za pristup tržištu, u skladu s odredbama koje su na snazi u zemlji kupca ili u zemlji u kojoj će se roba koristiti. Osim toga, kupac će vršiti nadzor nad isporučenom robom na tržištu i informirati tvrtku Alulux izravno te pismenim putem glede bilo kakve zabrinutosti da bi roba mogla predstavljati rizik trećim osobama.

3. Ne dovodeći u pitanje trajna potraživanja tvrtke Alulux , kupac će nadoknaditi štetu tvrtki Alulux bez ograničenja spram svih potraživanja trećih osoba prema tvrtki Alulux na temelju odgovornosti za proizvode ili slične odredbe, do te mjere da se odgovornost temelji na okolnostima koje su – kao, primjerice, predstavljanje proizvoda – bile uzrokovane od strane kupca ili trećih osoba bez izričite pisane suglasnosti tvrtke Alulux. Konkretno, odšteta također uključuje i naknadu za troškove koje je imala tvrtka Alulux te je odobrena od strane kupca, uz odricanje od dodatnih uvjeta ili drugih primjedbi, posebno bez potrebe za sukladnošću s obvezama nadzora i opoziva, kao i uz odricanje od bilo kakvog sredstva obrane.

4. U odnosu na slike, crteže, izračune i druge dokumente, kao i računalni softver, koje je tvrtka Alulux stavila na raspolaganje u materijalu ili u elektronskom obliku, potonja zadržava sva vlasnička prava, autorska prava, druga prava industrijskog vlasništva kao i prava tehnološkog znanja i iskustva.

5. Sva priopćenja, izjave, obavijesti itd. moraju biti sastavljene isključivo na njemačkom ili engleskom. Priopćenja putem faksa ili e-pošte ispunjavaju uvjet da budu u pisanom obliku.

IX. Opći temelji ugovora

1. Mjesto isporuke proizlazi iz odjeljka III.-5. ovih Međunarodnih uvjeta prodaje. Mjesto plaćanja i izvedbe za sve ostale obveze koje proizlaze iz pravnog odnosa između tvrtke Alulux i kupca je Verl (Njemačka). Ova odredba vrijedi i ako Alulux preuzima troškove novčane doznake, obavlja dužnost spram kupca negdje drugdje ili je plaćanje potrebno izvesti u razmjeni dokumenata ili robe odnosno u slučaju povrata već izvršenih dužnosti. Sukladnost drugih klauzula Incoterms-a ili drugih klauzula o isporuci uključuje tek izmjenu odredbi koje se tiču prijevoza i troškova prijevoza; osim toga, prethodne odredbe ostaju na snazi.

2. Konvencija Ujedinjenih naroda od 11. travnja 1980. o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Konvencija UN-a o prodaji/CISG) u engleskoj verziji uređuje pravni odnos s kupcem. Primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih naroda o prodaji, iznad i izvan vlastitog područja primjene, a bez obzira na rezervacije koje su usvojile druge države, i to za sve ugovore za koje je potrebno primijeniti ove Međunarodne uvjete prodaje u skladu s odredbama odjeljka I. Kada se koriste standardni uvjeti poslovanja, u slučaju sumnje primjenjuju se pravila Incoterms® 2010. Međunarodne trgovačke komore, uzimajući u obzir odredbe utvrđene u ovim Međunarodnim uvjetima prodaje.

3. Formiranje ugovora, uključujući i sporazume u vezi s nadležnošću sudova i arbitara, prava i obveze ugovornih strana, uključujući i odgovornost za smrt ili ozljedu bilo koje osobe uzrokovanu robom te predugovorne i kolateralne obveze te interpretacija isključivo su regulirani Konvencijom Ujedinjenih naroda o prodaji kao i ovim Međunarodnim uvjetima prodaje. U skladu s različitim odredbama u ovim Međunarodnim uvjetima prodaje, preostali pravni odnos između stranaka reguliran je nejedinstvenim švicarskim zakonom, i to od strane švicarskog obveznog prava (Obligationenrecht).

4. Sve ugovorne i izvanugovorne sporove, te sporove iz stečajnog prava, koji proizlaze iz ili u vezi s ugovorima na koje se ovi Međunarodni uvjeti prodaje primjenjuju, uključujući i njihovu valjanost, nevaljanost, povredu ili otkaz, kao i druge sporove koji proizlaze iz poslovnog odnosa između stranaka konačno će biti riješeni bez pribjegavanja redovnim sudovima, arbitražom u skladu sa Švicarskim pravilima međunarodne arbitraže (Švicarska pravila) koja su na snazi na dan kada je primljena obavijest o arbitraži u skladu s ovim Pravilima. Sud se sastoji od tri arbitra; jednog (1) od njih imenuje tužitelj, jednog (1) tuženik, a predsjednika suda imenovat će dva arbitra nominirana tim putem, ili ako je vrijednost predmeta spora manja od 50.000 €, bit će imenovan jedan (1) arbitar u skladu sa Švicarskim pravilima međunarodne arbitraže. Mjesto arbitraže je Zürich (Švicarska), a jezici koji se koriste u arbitražnom postupku su njemački i/ili engleski. Nadležnost arbitražnog suda posebice isključuje svaku zakonsku nadležnost, koja se pruža iz razloga osobnog ili materijalnog odnosa. Ako ova klauzula o arbitraži jest ili postane ništavna, primjenjuje se ekskluzivna lokalna i međunarodna nadležnost sudova koji su nadležni u Verlu (Njemačka) za sve sporove. Umjesto pokretanja postupka pred arbitražnim sudom ili pred Državnim sudom koji je nadležan u Verlu/Njemačka, tvrtka Alulux također ima pravo pokrenuti postupak pred nacionalnim sudovima u mjestu poslovanja kupca, ili drugim nacionalnim sudovima koji su nadležni u skladu s domaćim ili stranim pravom.

5. Ukoliko odredbe ovih Međunarodnih uvjeta prodaje moraju postati ili postanu djelomično ili u cijelosti neučinkovite, preostali dogovori i dalje će se primjenjivati. Stranke su dužne neučinkovitu odredbu zamijeniti pravno valjanom odredbom, koja mora biti što više u skladu s komercijalnim značenjem i svrhom neučinkovite odredbe.